Secora kan tilby følgende produkter:


Mudring:

Secora er en av Norges største og mest spesialiserte entreprenører innenfor tradisjonell mudring og sprengning. Teknologien har vært brukt for å oppnå større dyp i havner og farleier. Selskapet disponerer mange ulike mudrings- og sprengningsenheter, hvor det største utstyret har en kapasitet  som gir effektiv produksjon ned til 15 meters dybde.

For nøyaktig oppmålig og kontroll under vann, disponerer selskapet flere avanserte målebåter samt en miniubåt (ROV).

Lektertransport:

Secora har flere typer lektre for masse- og godstransport med lastekapasitet fra 150 m3 til 300 m3,  herunder også to selvgående splittlektre på henholdsvis 500 m3 og 940 m3, samt flattopplektre med og uten kran hvor største lastekapasitet er på 2700 tonn.  

I tillegg har Secora flere typer arbeidsbåter og mindre slepebåter.

Miljømudring:

Secora har de siste årene hatt flere større prosjekter hvor arbeid med forurensede sedimenter har vært en vesentlig del av prosjektets omfang.
Erfaring fra disse prosjektene reflekteres i både utstyr og metoder som er nøye tilpasset for å sikre en forsvarlig og effektiv gjennomføring. Selskapet disponerer utstyr og miljøgrabber som kan  fjerne forurensede sjikt ned til 10 cm tykkelse med høy presisjon og lite spredning av partikler.

Secora har eget utstyr for overvåkning og prøvetakning som tilfredsstiller myndighetenes strenge krav til gjennomføring av et miljømudringsprosjekt.

Deponier:

Secora har erfaring fra etablering av ulike former for deponi både i strandsonen og som deponi i vann, herunder også dypvannsdeponi på 65 til 70 meter dyp.

Tildekking:

Tildekking er en metode som nå er mer vanlig innenfor forbedring av det maritime miljøet. Der dybdeforholdene ligger til rette kan de forurensete sedimentene tildekkes med rene masser og derigjennom forhindre ytterligere spredning av forurensede partikler.
Tildekkingen kan foregå i flere lag og tykkelser fra 5-10 cm og oppover til mange meter. 

Molobygging:

Secora har lang tradisjon og erfaring med molobygging. Vi har utstyr som er tilpasset drift som kreves for å kunne bygge moloer. Våre siste prosjekter innen molobygging var ny molo på Lovund, og reparasjoner på moloen i Laukvik og Berlevåg. Ofte krever molobygging kraftig utstyr som kan løfte tunge og store steinblokker, og selskapet disponerer maskiner som kan håndtere steinblokker på inntil 30 tonn.

Seilingsmerker:

Secora har opparbeidet seg bred erfaring på seilingsmerker og navigasjonsinstallasjoner til havs. Til denne type jobb bruker vi personell som har omfattende erfaring fra betongarbeid og dykkeoperasjoner. I senere tid har vi hatt oppdrag for Kystverket med etablering av seilingsmerker i Tjeldsund, Drøbak/Svelvikstrømmen, Brevikstrømmen og Porsgrunn.

Kai og brobygging:

Secora har en egen avdeling for bygging av kaier og broer. Til denne type jobb bruker vi personell med kunnskap og erfaring fra arbeid med konstruksjoner av tre, betong samt undervannsstøp.

Secora innehar på oppdrag fra Statens Vegvesen, en vedlikeholdskontrakt for drift og vedlikehold av 134 fergekaier i de tre nordligste fylkene. Til dette oppdraget har vi satt sammen et bredt team av fagfolk med spesiell kompetanse innenfor betong, maskin, hydraulikk og elektro. Disse teamene disponerer effektivt mobilt utstyr og kan foreta utrykning og utbedring av skader med svært lav responstid.   

Andre produkter:

Secora har en maskinpark tilpasset større oppdrag på land innen for sprengning, masseforflytning samt kraftige pumper for bruk for pumping av store vannmengder eller flyktige sedimenter.

 

Siste nyheter

  Følg oss på Facebook

 

 

Godkjenninger og kvalifikasjoner